ഇനി ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്പുകൾ കേൾവിശക്തി ഇല്ലാത്തവരെയും കേൾവി തീരെ ഇല്ലാത്തവരെയും സഹായിക്കും

ലോകത്തുള്ള ആകമാനം ജനങ്ങളും അന്തംവിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ…